denizcilik

Su sirkülasyonunun az olduğu kıyı kesimleri ve koylardaki yatlar ve yolcu gemilerinden kaynaklı evsel atıksuların sebep olduğu deniz kirlenmesindeki artışın, dikkat çeker boyuta gelmesinden sonra uluslararası önlemler alınmaya başlanmıştır. Ancak gemilerden pissu deşarjı kurallarını içeren en kapsamlı sözleşme olan MARPOL 73/78 ‗in ek IV, hem uluslararası düzeyde hem de bahsi geçen bölgelerde yetersiz kalmaktadır.

O yüzdendir ki Taru Su olarak, Tekne Atık Su Arıtma Sistemlerini geliştirerek deniz üstü taşıtlarının kullanımına sunmak gereğini hissettik.

Denizcilikteki Uygulamalar: Özel Su - Atık Su

Su sirkülasyonunun kısıtlı olduğu koy/kıyılarda seyreden yatlar ve yolcu gemilerinden arıtılmamış/yetersiz arıtılmış evsel atıksuların kontrolsüz deşarjı nedeniyle, kıyı bölgelerinde görülen deniz kirlenmesindeki artış, açık deniz ve okyanuslara oranla daha fazla olmaktadır. Deniz kirlenmesini önlemede en kapsamlı uluslararası sözleşme MARPOL‘dür. MARPOL‘ün ek IV‘ü, gemilerden evsel atıksu deşarj kuralları/standartlarını içermektedir. Bu çerçevedeki kontrollere, 400 groston ve 15‘ten az kişi taşıyan gemiler dahil edilmemektedir. Bu durum, su sirkülasyonu az kıyı alanlarında organik madde, azot, fosfor ve patojenler bakımından kirlilikler ve riskler yaratmaktadır. Türkiye MARPOL ek IV‘ü henüz imzalamamış olsa da bu ek hep gündemde olmuştur, ve imzalaması durumunda ise gemilerden atık alım, izleme/denetim gibi konularda problem oluşacaktır.

Bu duruma karşılık tuvalet ve  banyo sularını arıtmak için ürettiğimiz Atık Su Arıtma cihazlarımız; öğütücü transfer pompası vasıtasıyla tanka alınan belli oranda atık suyun içersine deniz suyu pompası ile deniz suyunı karıştırır. Bu karışıma; elektroliz hücresinden geçirilirken elektrik  akımı uygulanır.  Elektroliz esnasında deniz suyu içersindeki tuz reaksiyona uğrar, klor açığa çıkar ve hipoklorit asit meydana gelir. Bu doğal kimyasallar hızlı arıtmayı sağlar. Arıtılma sonucu asidik madde işlevini bitirdikten sonra, dinlenme tankında tekrar tuz ve suya dönüşür. Tüm organik maddeler eritilerek yok edilir.

Uygulamalarda Kullandığımız Yöntemler

ÖZEL SU

Elektroliz

Kimyasal Arıtma

Filtrasyon

Deiyonizasyon

ATIK SU

Elektroliz

Kimyasal Arıtma

Filtrasyon